I. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

CHEKI thực hiện 3 hình thức thanh toán chính như sau:

1: Thanh toán qua iBanking

2: Thanh toán bằng tiền mặt tại các địa điểm giao hàng

Thanh toán qua momo